Vezi Rezultatele Sondajului: Sunteti deacord cu aceasta initiativa legislativa ?

Votanti
9. Nu poti vota in acest sondaj
 • Da in totalitate

  6 66,67%
 • Da cu mici obiectii

  0 0%
 • Nu stiu

  0 0%
 • Nu .... si Da

  2 22,22%
 • Nu categoric

  1 11,11%
Rezultate 1 la 6 din 6
 1. #1
  Membru activ eugen's Avatar
  Data inscrierii
  05.2005
  Mesaje
  73

  Implicit Proiect de lege privind exercitarea profesiei de inginer in constructii

  Citat Tribuna Constructiilor :

  "Proiect de lege pentru organizarea si exercitarea profesiei de inginer constructor si inginer de instalatii
  proiect de lege elaborat de Patronatul Societatilor de Constructii

  Capitolul I
  Dispozitii generale
  Art. 1 Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de inginer constructor, respectiv inginer de instalatii si constituirea Ordinului Inginerilor Constructori din Rom?nia, respectiv Ordinul Inginerilor de Instalatii din Rom?nia, ca forma de organizare independenta, autonoma, apolitica si de interes public.
  Art. 2 (1) Activitatea inginerilor constructori si de instalatii asociata arhitecturii, concep?nd si realiz?nd structuri de rezistenta si instalatii pentru constructii se constituie ca act de cultura de interes public, cu implicatii urbanistice, economice, sociale si ecologice.
  (2) Creatia inginereasca trebuie sa asigure rezistenta, stabilitatea fizica si confortul de utilizare a constructiilor, prin functionarea instalatiilor creatiei arhitecturale, asigur?nd ca lucrarile de constructii si constructiile realizate sunt proiectate si executate astfel ?nc?t sa nu puna ?n pericol siguranta persoanelor si animalelor domestice, si a proprietatii, respect?nd totodata si alte cerinte esentiale ?n interesul bunastarii generale.

  Art. 3 (1) Potrivit legii, constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot executa numai cu respectarea autorizatiei de construire pe baza unui proiect care respecta reglementarile privind proiectarea si executarea constructiilor.
  (2) Planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu si planurile de urbanism general, precum si proiectul pentru materializarea carora legea impune obtinerea autorizatiei de construire se elaboreaza, avizeaza si aplica conform legii.
  (3) Proiectele pentru structura de rezistenta a cladirilor si pentru instalatiile cladirilor mentionate la alineatul (1), ca si proiectele pentru orice alte lucrari de interes public vor fi elaborate de un inginer constructor cu drept de semnatura sau inginer de instalatii cu drept de semnatura.

  Art. 4 (1) Poarta titlul de inginer constructor sau inginer de instalatii, cetatenii rom?ni absolventi cu diploma de licenta sau asimilata a institutiilor de ?nvatam?nt superior de specialitate recunoscute de statul rom?n, cu durata studiilor de minim 4 ani.
  (2) De asemenea, sunt considerati ingineri constructori sau ingineri de instalatii absolventii cu diploma de licenta ai unor institutii de ?nvatam?nt superior din strainatate, recunoscute de statul rom?n, echivalenta cu diploma eliberata potrivit alineatului (1).

  Art. 5 (1) Activitatea ?n domeniul ingineriei de constructii sau instalatii consta ?n:

  proiectarea inginereasca, consolidarea, asistenta tehnica si supravegherea lucrarilor de constructii, de amenajare a teritoriului, edilitare, restaurari de monumente, amenajari interioare si alte asemenea activitati;
  studiul, cercetarea, consilierea si reglementarea specifica ?n domeniul constructiilor, conceperea si utilizarea materialelor si tehnologiilor ?n constructii;
  verificarea, avizarea, aprobarea, controlul si expertiza tehnica a lucrarilor de constructii;
  formarea de cadre pentru activitatile din constructii la nivel profesional mediu si superior;
  conducerea lucrarilor de santier.
  (2) Activitatea inginerului constructor sau de instalatii reprezinta un act complex de creatie tehnica ?n colaborare cu arhitectii si de furnizare de servicii care se realizeaza prin ?ntocmirea de proiecte, studii, referate si rapoarte, teme si programe de proiectare sau cercetare, concursuri, documentatii tehnice si alte asemenea activitati.

  Capitolul II
  Exercitarea profesiei de inginer constructor sau de instalatii


  Sectiunea 1: Dob?ndirea si exercitarea dreptului de semnatura

  Art. 6 Exercitarea profesiei de inginer constructor sau de instalatii se face fie ?n sectorul privat, liber, independent si cu titlu individual potrivit dispozitiilor prezentei legi si a altor acte normative, fie ?n sectorul public, ?n care inginerii ?si exercita profesia av?nd, dupa caz, statutul de functionar public, cadru didactic sau alte functii, fiind supusi prevederilor legilor speciale, regulamentelor sau statutelor institutiilor respective.
  Art. 7 (1) Dreptul de semnatura implica asumarea de catre persoana care ?l exercita a ?ntregii responsabilitati profesionale fata de client si autoritate cu privire la calitatea solutiilor propuse, posibilitatilor tehnice de realizare si cu respectarea legislatiei ?n domeniu.
  (2) Dreptul de semnatura se executa olograf cu mentionarea ?n clar a numelui, prenumelui si a numarului de ?nregistrare ?n Tabloul National al Inginerilor Constructori. Lucrarile colective trebuie sa poarte semnatura tuturor inginerilor care au contribuit la elaborarea lor.

  Art. 8 (1) Inginerul constructor sau de instalatii dob?ndeste drept de semnatura daca a fost atestat si daca are capacitatea drepturilor civile. Dob?ndirea dreptului de semnatura atrage ?nscrierea ?n Tabloul National al Inginerilor din Rom?nia.
  (2) Conditiile ?n care inginerii cetateni straini pot dob?ndi drept de semnatura ?n Rom?nia si pot solicita ?nscrierea ?n Tabloul National al Inginerilor din Rom?nia vor fi stabilite prin conventii de reciprocitate ?ncheiate de statul rom?n sau de Ordinul Inginerilor din Rom?nia si organizatia similara din tara de origine a solicitantului, cu respectarea legislatiei ?n domeniu din Rom?nia.

  Art. 9 Exercitarea dreptului de semnatura, potrivit prezentei legi, este incompatibila cu situatiile ?n care:

  inginerul ?ndeplineste pentru acelasi proiect functia de verificator, de expert sau de consilier ales ?n cadrul administratiei publice implicate ?n procesul de avizare sau de autorizare;
  inginerul este functionar public ?n cadrul autoritatii administratiei publice centrale sau locale care are ?n competenta avizarea, autorizarea si controlul lucrarii ?n cauza.
  Art. 10 Constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit art. 281 din Codul Penal exercitarea dreptului de semnatura fara ?ndeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege.

  Sectiunea a 2-a: Modalitati de exercitare a profesiei de inginer constructor sau inginer de instalatii

  Art. 11 (1) Pentru exercitarea profesiei, inginerii constructori sau inginerii de instalatii cu drept de semnatura pot constitui, la alegere, potrivit legii, birouri individuale, birouri asociate, societati civile profesionale sau antreprize de executie cuprinz?nd numai ingineri sau cuprinz?nd si alte profesii, sau ?si pot desfasura activitatea ?n temeiul unor contracte de munca sau a unor conventii civile potrivit legii, put?nd oric?nd schimba forma de exercitare a profesiei.
  (2) Indiferent de forma de exercitare a profesiei precizate la alin (1) inginerii constructori sau inginerii de instalatii pot dob?ndi calitatea de proiectant general, sef de lot, sef de santier sau alte functii de executie sau coordonare.
  (3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, inginerii constructori sau inginerii de instalatii pot angaja salariati.
  (4) Societatile comerciale sau alte persoane juridice, care nu au ?n cadrul personalului un inginer cu drept de semnatura si care desfasoara activitati de proiectare, au obligatia ca pentru ?ntocmirea documentatiilor prevazute ?n Legea 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, respectiv Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, sa foloseasca serviciile unui inginer cu drept de semnatura, ?ncheind cu acesta contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii.
  Art. 12 (1) Birourile individuale de ingineri constituite potrivit legii se declara la Ordinul Inginerilor Constructori din Rom?nia sau la Ordinul Inginerilor de Instalatii din Rom?nia. Raporturile contractuale se stabilesc ?ntre biroul individual si client.
  (2) Birourile individuale se pot asocia prin contract.
  (3) Formele si modalitatile de exercitare a profesiei, declarate Ordinului sunt ?nregistrate obligatoriu ?n Tabloul National al Inginerilor Constructori, respectiv Tabloul National al Inginerilor de Instalatii.

  Art. 13 (1) Societatile civile profesionale se constituie, ?n conditiile legii de catre 2 sau mai multi ingineri cu drept de semnatura, prin contract de societate declarat Ordinului Inginerilor Constructori sau Ordinului Inginerilor de Instalatii din Rom?nia.
  (2) Raporturile contractuale se nasc ?ntre client si societatea civila profesionala, indiferent care dintre inginerii asociati sau salariati ?ndeplineste serviciul profesional.
  (3) ?n cadrul societatilor civile profesionale, patrimoniul este comun si apartine asociatiilor ?n cote parti stabilite prin contractul de societate.


  Sectiunea a 3-a: Drepturile si obligatiile inginerilor constructori si inginerilor de instalatii cu drept de semnatura

  Art. 14 Inginerii constructori si inginerii de instalatii cu drept de semnatura au urmatoarele drepturi:
  sa elaboreze si sa semneze documentele prevazute la art. 3;
  sa verifice ?n timpul executiei lucrarilor conformitatea acestora cu autorizatie emisa, chiar daca asistenta tehnica nu le-a fost ?ncredintata si sa conduca sau coordoneze executarea lucrarilor pe santier.
  sa beneficieze pentru serviciile prestate ?n relatiile contractuale ce se stabilesc cu clientul de un onorariu negociat ?n mod liber cu acesta;
  sa introduca ?n contractul ?ncheiat cu clientul clauze privind protectia dreptului de autor.
  Art. 15 Inginerii constructori si inginerii de instalatii cu drept de semnatura au urmatoarele obligatii:
  sa cunoasca si sa respecte reglementarile ?n vigoare referitoare la exercitarea profesiei;
  sa se conformeze si sa respecte codul deontologic al profesiei si regulamentului Ordinului;
  sa faca cunoscuta clientului obligatia de a obtine si respecta avizele, acordurile si autorizatiile necesare, prevazute ?n lege;
  sa se preocupe de perfectionarea pregatirii si calificarii profesionale proprii;
  sa ?si asume, prin exercitarea dreptului de semnatura, ?ntreaga responsabilitate profesionala fata de client si autoritati, manifest?nd constiinciozitate si probitate profesionala;
  sa serveasca interesele clientului ?n acord cu interesul public si cu exigentele profesionale. Actiunile si masurile care ar putea aduce prejudicii materiale sau morale clientului sunt interzise.
  Sectiunea a 4-a: Suspendarea si ?ncetarea dreptului de semnatura, Radierea din Tabloul National al Inginerilor Constructori sau din Tabloul National al Inginerilor de Instalatii

  Art. 16 Dreptul de semnatura de suspenda:
  temporar, la cererea persoanei ?nscrise;
  dupa consumarea perioadei de timp cuprinsa ?n legea Ordinului Inginerilor Constructori sau Inginerilor de Instalatii pentru neplata cotizatiei, p?na la achitarea acesteia la zi;
  pe durata suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotar?re judecatoreasca definitiva;
  cu titlu de sanctiune disciplinara pronuntata de conducerea Ordinului, conform legii.
  Art. 17 (1) Dreptul de semnatura ?nceteaza:
  prin renuntarea scrisa la exercitiul dreptului de semnatura;
  ?n urma condamnarii definitive pentru o fapta prevazuta de lege, ?n directa legatura cu exercitarea dreptului de semnatura sau daca i s-a aplicat detinatorului dreptului de semnatura pedeapsa complementara a interdictiei exercitarii profesiei, printr-o hotar?re judecatoreasca definitiva.
  (2) ?ncetarea dreptului de semnatura atrage radierea din Tabloul National al Inginerilor Constructori sau de Instalatii.

  Capitolul III
  Dispozitii tranzitorii si finale

  Art. 18 (1) Dispozitiile privind constituirea Ordinului Inginerilor Constructori din Rom?nia si al Inginerilor de Instalatii din Rom?nia, precum si ?nscrierea ?n Tabloul National si ?ntretinerea acestuia se stabilesc prin lege speciala.
  (2) Prin aceeasi lege se stabilesc modalitatile de acces la dreptul de semnatura, a diferitelor categorii de ingineri, subingineri, termene si onorarii.
  Art. 19 Asociatiile profesionale si patronale ale inginerilor constructori si ale inginerilor de instalatii se pot implica ?n elaborarea Regulamentului cadru al Ordinelor Inginerilor Constructori si de Instalatii si a codului Deontologic al profesiei.

  Art. 20 (1) Prezenta lege intra ?n vigoare ?n termen de 60 de zile de la data publicarii ei ?n Monitorul Oficial al Rom?niei Partea I.
  (2) Orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga."

 2. #2
  meta prompter Alex's Avatar
  Data inscrierii
  02.2005
  Locatie
  Bucuresti
  Mesaje
  630

  Implicit Re: Proiect de lege privind exercitarea profesiei de inginer in constructii

  Am votat "da, in totalitate" - poate mai dispar pseudo-specialistii prezenti in domeniul ingineriei si in orice domeniu practicabil in Ro. As fi foarte curios insa sa aflu cam cat va costa dobandirea dreptului de semnatura...
  uninvolved

 3. #3
  Incepator Toni's Avatar
  Data inscrierii
  12.2005
  Mesaje
  12

  Implicit Răspuns: Proiect de lege privind exercitarea profesiei de inginer in constructii

  ceva noutati despre acest proiect mai exista?

 4. #4
  meta prompter Alex's Avatar
  Data inscrierii
  02.2005
  Locatie
  Bucuresti
  Mesaje
  630

  Implicit Răspuns: Proiect de lege privind exercitarea profesiei de inginer in constructii

  Se pare ca a ramas in faza de proiect
  uninvolved

 5. #5
  Incepator DAS's Avatar
  Data inscrierii
  01.2006
  Mesaje
  13

  Implicit

  In sfarsit un subiect interesant cu mari implicatii. Va propun cateva teme de gandire chiar cu riscul de a fi "neortodox" si chiar cu riscul de a supara pe "unii" sau pe "altii".

  In general o clarificare a legislatiei in vigoare este foarte bine venita si ar trebui sa creeze premisele unei dezvoltati "ingineresti" sanatoase. Soarta ei depinde insa foarte mult de modul de abordare. Exista doua limite extreme care trebuie evitate: O abordare prea permisiva lasa posibilitatea aparitiei multor "specialisti" fara practica. O abordare prea restrictiva duce la acapararea pietei numai de catre anumiti "specialisti" inregimentati in diferite "comitete si comitii" sau in diverse regii. Si asta ar dauna grav concurentei.

  Pe de alta parte (si aici tin sa precizez ca am fost intotdeauna adept al principiilor liberale in sens economic) singura selectie reala si sanatoasa o poate face piata libera. Din acest punct de vedere sunt pentru o legislatie cat mai simpla, clara si fara prea multe interpretari. O legislatie prea stufoasa cu prea multe comitete si comisii de analiza si atestari este neproductiva din punct de vedere economic. (Am cunoscut prea multe "PERSONALITATI MARCANTE" care sub umbra unor functii mostenite in diverse situatii conjucturale incercau sa manipuleze piata favorizand anumiti jucatori in defavoarea aspectului tehnic). Aici trebuie facuta o separare a legislatiei:
  - din punct de vedere tehnic legislatia trebuie sa fie foarte riguroasa, clara, fara loc de interpretari ( si pentru aceasta ar trebui revizuite cu toata seriozitatea toate normativele in vigoare pentru a elimina anumite "anagramaticitati" tehnice ce mai exista inca.)
  - din punct de vedere economic legislatia trebuie sa fie bazata pe criterii concurentiale - de piata - si nu pe criterii oligarhice. Sunt de acord ca trebuie sa existe o specializare de 2-5 ani (in functie de domeniul practicat si cred ca 2 ani e un termen bun pentru activitatile de executie, 3 pentru cele de proiectare cladiri de o anumita importanta si 5 ani pentru cladiri cu functiuni mai speciale).

  Pe de alta parte trebuie definit si in acest domeniu "conflictul de interese" si "malpraxisul". Sunt doua fenomene foarte prezente in societatea noastra restransa de ingineri. Va dau in continuare niste exemple care chiar daca sunt punctuale au o rezonanta proasta asupra vietii ingineresti. Mai ales fiindca multi din jucatorii de pe aceasta piata sunt tineri in formare si in general "padurea formeaza copacii". (imi cer scuze aici celor care nu se gasesc in aceste situatii comentariul nu ii vizeaza):

  1. Verificatorii de proiecte si expertii care au in tutela firme de proiectare si de executie si care discrediteaza firmele concurente nefiind capabili sa poarte un dialog tehnic si nu unul comercial ...ca sa nu zic "ca si in piata". ( am cunoscut verificatori de reala valoare cu care a fost o adevarata placere sa discuti subiecte tehnice
  ...dar am avut parte si de "somitati (a se citi brontozauri)" ai domeniului cu functii publice care catalogau un proiect ca fiind prost fiindca nu are cartusul conform STAS sau alte chestiuni de forma cand ei nu intelegeau nimic din acel proiect.
  2. Proiectanti care proiecteaza anumite solutii doar pentru ca acelea le stiu fara a face o analiza SWOT pentru beneficiar. In general in 90%din proiecte se serveste o solutie beneficiarului pe motiv ca proiectantul aceasta o cunoaste. Mai ales la proiectele medii si mari trebuie facuta o analiza de solutii pe urmatoarele componente:
  - functionalitate si flexibilitate a solutiei
  - tehnologie de realizare
  - timp de punere in opera
  - costuri de investitie
  - costuri de exploatare si mentenanta
  - amortizarea investitiei.
  In general in aceste cazuri trebuie facuta o analiza de solutii pe cel putin doua tipuri de solutii pe aceste componente si pus beneficiarul sa aleaga.

  Si as putea continua cu multe alte exemple dar nu acesta este scopul demersului. Oricum cred ca ar trebui facute cateva schimbari in bransa aceasta. Dar in nici in un caz in sensul aparitiei unei structuri restrictive si de tip inchis. Cred ca singura selectie sanatoasa si buna pentru piata si pentru meseria de INGINER DE INSTALATII este "piata" insasi. Singura autorizatie valabila este lucrul bine facut.
  Si inca o chestie: in general formatorii de personalitati (si ma refer aici la dascali in primul rand) ar trebui sa aiba o legatura mai stransa cu viata reala. Ar trebui adusi spre invatamant "practicienii", oameni care vin din sfera domeniului privat. Au un potential enorm atat din punct de vedere tehnic cat si din punct de vedere uman. (Am avut un dascal care spunea ca doar doua meserii nu au voie sa dea rebuturi: medicii si dascalii. Am cunoscut niste practicieni - directori de trusturi sau de firme private, sefi de service pe instalatii etc. care sub o modestie admirabila purtau cu ei un munte de experienta pe care multe somitati nici nu ar putea visa. Nu acelasi lucru il pot spune despre multi (nu despre toti ce e drept) dintre cei care practica meserii in invatamant fara a fi dascali, fara a fi obiectivi si fara a fi tehnici ).

 6. #6
  Membru activ gringo's Avatar
  Data inscrierii
  05.2008
  Mesaje
  122

  Implicit

  In sfarsit, ar fi o reglementare in domeniu. E ca la condus - din cand in cand mai faci un test pentru a dovedi ca esti sau mai esti in stare.

  In ce stadiu se afla proiectul? Stie cineva exact?
  Last edited by gringo; 10.05.2008 at 20:14.

Discutii similare

 1. Proiect PROHABITAT.RO
  By Alex in forum ANUNTURI
  Raspunsuri: 3
  Ultimul Mesaj: 29.07.2007, 00:06
 2. Proiect de modernizare a Bucurestiului
  By Alex in forum Bucuresti
  Raspunsuri: 0
  Ultimul Mesaj: 18.09.2006, 02:35

Bookmarks

Permisiuni Publicare

 • You Nu poti publica discutii/subiecte noi
 • You Nu poti publica mesaje/raspunsuri
 • Nu poti adauga atasamente
 • Nu poti sa-ti editezi mesajele
 •